Николаевская областная библиотечная ассоциация
Ресурсы библиотек города Николаева - Сводный электронный каталог

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результати пошуку

Головна - http://e-catalog.mk.ua

база данных содержит 291024 записей

Бази даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширенийЗа словником
Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (943)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Пошуковий запит: <.>DP=201802$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 2476
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
81.006.3
М 31


    Маслова, В. А.
    Лингвокультурология [Текст] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Маслова. - М. : "Академия", 2001. - 208 с. - (в пер.) : 12.80 грн
ДРНТІ
ББК 81.006.3

Рубрики: Лінгвокультурологія

Анотація: Учебное пособие посвящено разработке основ новой отрасли знания - лингвокультурологии, возникшей на стыке лингвистики и культурологии и исследующей проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке. Показано, как культура формирует и организует мышление языковой личности, языковые категории и концепты, каким образом осуществляется одна из фундаментальных функций языка - быть орудием создания, развития, хранения и трансляции культуры. Книга может быть интересна и полезна аспирантам и преподавателям русского языка, лингвистики, этнолингвистам, психолингвистам, культурологам.

Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
2.
81.2Англ-4
С 48


   
    Словарь английских пословиц и фразеологических выражений [Текст] : словарь. - Смоленск : Русич, 2001. - 560 с. - ISBN 5-8138-0231-2 (в пер.) : 9.50 грн
ДРНТІ
ББК 81.2Англ-4

Рубрики: Англійська мова--словники

   Словник--англійські прислів'я


Анотація: В издание включены около 2 тысяч пословиц и более 5 тысяч фразеологических выражений. Словарь не только поможет в изучении английского языка, но и познакомит читателя с культурой и традициями англоязычных народов. Издание адресовано старшеклассникам, студентам языковых вузов, а также всем, кто изучает и использует в своей деятельности английский язык.

Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
3.
81.2Нім-4
М 21


    Мальцева, Д. Г.
    Германия: страна и язык [Текст] : лингвострановедческий словарь / Д.Г. Мальцева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Русские словари, Астрель, АСТ, 2001. - 416 с. - ISBN 5-17-009683-6 (в пер.) : 17.30 р.
ДРНТІ
ББК 81.2Нім-4

Рубрики: Лінгвистичний--Словник

   Німецька мова--Словники


Анотація: Словарь содержит огромное количество сведений о Германии, се географических особенностях, климате, истории (в самых разных аспектах), литературе, национальном характере немцев, - так, как эти сведения отразились в немецком языке, в его идиоматических, устойчивых выражениях, афоризмах, часто используемых немцами, даже в отдельных словах. Словарь является незаменимым справочником для всех интересующихся немецкой культурой, для изучающих немецкий язык, для преподавателей немецкого языка, литературы, истории. Книга написана достаточно популярно, что значительно расширяет круг ее потенциальных читателей.

Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
4.
81я73
В 29


    Вендина, Т. И.
    Введение в языкознание [Текст] : Учеб. пособ. для вузов / Т.И. Вендина. - М. : "Высшая школа", 2001. - 288 с. - 18.71 грн
ДРНТІ
ББК 81я73

Рубрики: Мовознавство

   Мова--лінгвістика


Анотація: В пособии изложены важнейшие проблемы языкознания в пределах программы учебного курса «Введение в языкознание», изучаемого студентами филологических факультетов университетов и педагогических институтов. В простой и доступной форме излагается теория общего языкознания, показывается, чем сегодня живет и что исследует эта наука. Пособие содержит сведения, отражающие современное состояние науки о языке и позволяющие овладеть основами теоретических знаний по лингвистике.

Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
5.
81.2Укр-5
У 58


   
    Універсальний довідник-практикум з ділових паперів [Текст] / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - 2-е вид. доп. і випр. - К. : "Довіра", 1999. - 507 с. - (В опр.) : 17.86 грн
ДРНТІ
ББК 81.2Укр-5

Рубрики: Ділові папери--довідник

Анотація: Запропонована книга — незамінний щоденний помічник службовця будь-якого рангу, банкіра, викладача, підприємця, оскільки вміщує щонайширше коло ділових паперів, а саме: найсучасніші зразки листів, протоколів, заяв, угод, актів, договорів та інших документів. Кожен із розділів доповнений російсько-українським словничком відповідних термінів і словосполучень, найхарактерніших для сфери справочинства. Особливістю цього видання є те, що довідник відповідає на питання: як оформити документ, розташувати його основні реквізити; як зареєструвати власну підприємницьку діяльність; як назвати мешканця того чи іншого населеного пункта; як уникнути граматичних помилок і використати графічні скорочення слів; як правильно вжити назву певної спеціальності.

Дод.точки доступу:
Бибик, С.П.
Михно, І.Л.
Пустовіт, Л.О.
Сюта, Г.М.


Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
6.
81.2Укр-5
П 56


    Пономарів, О. Д.
    Культура слова: Мовностилістичні поради [Текст] : Навч. посібн. / О.Д. Пономарів. - 2-е вид., стереотип. - К. : "Либідь", 2001. - 240 с. - ISBN 966-06-0192-1 : 10.05 грн, 14.61 грн
ДРНТІ
ББК 81.2Укр-5

Рубрики: Українська мова--стилістика

   Мова--культура


Анотація: У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора ґрунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства. Для студентів, викладачів, науковців, редакторів, лекторів, журналістів.

Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
7.
81.2Укр
К 56


    Коваль, А. П.
    Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові [Текст] / А.П. Коваль. - К. : Либідь, 2001. - 312 с. - ISBN 966-06-0184-0 : 14.11 грн
    Зміст:
Крилаті вислови біблійного походження в українській мові
ДРНТІ
ББК 81.2Укр

Рубрики: Мови світу--українська мова

Анотація: Біблія — найпоширеніша у світі книжка, з якої наш народ протягом століть поповнював фразеологічний запас української мови, збагачуючи її. Крилаті вислови у цьому виданні подаються не в алфавітному порядку, а в такій послідовності, в якій вони вжиті у Біблії, так що читач матиме змогу уявити, як побудовано Біблію, яким є зміст і стиль викладу кожної частини. У висловах фіксуються зміни у змісті й формі, які відбулися за час їх існування в українській мові; усі наявні значення висловів ілюструються цитатами з творів українських письменників. Для широкого кола читачів, не байдужих до мовного багатства.

Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
8.
81.2Укр-5
Г 55


    Глущик, С. В.
    Сучасні ділові папери [Текст] : Навч. посібник для вищих та середн. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. - 3-е вид., перероб. і доп. - К. : "А.С.К.", 2002. - 400 с. - (В опр.) : 9.67 грн
ДРНТІ
ББК 81.2Укр-5

Рубрики: Українська мова--ділова

   Українська мова--ділові папери


Анотація: У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації — ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлення, завдання різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словники ділової людини і тлумачний, правила орфографії та пунктуації в таблицях. Для студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. Буде корисним для всіх, хто цікавиться діловим мовленням.

Дод.точки доступу:
Дияк, О.В.
Шевчук, С.В.


Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
9.
78.5
З-95


    Зусьман, О. М.
    Библиографические исследования науки [Текст] : научное издание / О.М. Зусьман. - СПБ. : СПб ГУКИ, 2000. - 216 с. - 7.50 грн
ДРНТІ
ББК 78.5

Рубрики: Бібліографознавство

Анотація: Монография посвящена исследовательской функции библиографии, т. е. выполнению библиографических исследований в целях получения нового знания на основе использования разнообразных библиографических ресурсов с применением библиографических методов анализа и синтеза полученных сведений. Монография состоит из четырех глав. В первой библиографические исследования рассмотрены как функция библиографической деятельности. Сформулированы основные базовые понятия библиографических исследований, рассмотрено развитие исследовательской функции в истории отечественной библиографии. Во второй главе показаны причины актуализация исследовательской функции библиографии как реакции на изменение потребностей общества, определены области применения библиографических исследований и интенсивность их использования в отдельных сферах науки и техники. Третья глава посвящена теоретическому обоснованию библиографических исследований науки и научной деятельности. Предложена многоаспектная типология библиографических исследований, рассмотрены индикаторы социальной деятельности и ее результатов. Четвертая глава содержит описание результатов выполненных автором библиографических исследований. Книга адресована научным сотрудникам, работающим в библиографоведении и науковедении, преподавателям и студентам библиотечно-информационных факультетов вузов. Она может быть полезна сотрудникам научных библиотек и служб научно-технической информации.

Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
10.
79.1(4ФРА)
К 89


    Куклинова, И. А.
    Музеи Франции XIV-XIX веков. Ч.1. [Текст] : учебное пособие по курсу "Музееведение. История" / И.А. Куклинова. - СПБ. : СПб ГУКИ, 2001. - 148 с. - (в пер.) : 5 грн
ДРНТІ
ББК 79.1(4ФРА)

Рубрики: Музейна справа--Франція

   Музейна справа


Кл.слова (ненормовані):
Музееведение

Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60