Миколаївська обласна бібліотечна асоціація

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА)
Ресурси бібліотек міста Миколаєва
Зведений електронний каталог


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень
Довідкові видання - шлях у країну знань

 

Українки в історії / За заг. ред. В. Борисенко. - 2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2006. - 328 с.

"Вірним донькам України присвячується" - такий епіграф до цієї книги взяли її автори.
Матеріали першого розділу "Українка в традиційному суспільстві" розкривають унікальний внесок жіноцтва в нашу соціокультурну, етичну, етнографічну спадщину. Наступні розділи книжки містять розповідь про деяких найславетніших жінок нашої землі, починаючи від часів Київської Русі і до наших днів. Тут і жінки - патріотки знатних родів та відомі меценатки, і жінки - вчені, літераторки, мисткині, громадські та політичні діячі нового часу.

 

Українська педагогіка в персоналіях: у 2 кн. / ред. О.В. Сухомлинська. - К.: Либідь, 2005.
Кн. 1: Х-ХІХ ст. - 621 с.
Кн. 2: ХХ ст. - 552 с.


Педагогічна думка завжди персоніфікована - у ній віддзеркалюється особистість її носія, з його поглядами, віруваннями та вподобаннями. Тому моделлю розгляду національної педагогічної думки автори цього видання обрали творчу біографію педагога. Творчий шлях педагога охоплює такі складові:

  • життєпис педагога ("особистісна" історія);
  • його власний підхід до педагогічного процесу (моральний, етичний зміст творчості);
  • предметний підхід (участь або відокремленість від сучасного йому педагогічного процесу);
  • ідейно-соціальні, культурницькі засади (зв'язки з епохою, ступінь їх впливу на педагогічні погляди).

Довідник охоплює такі хронологічні періоди:

  1. Педагогічна думка Княжої доби та козаччини (Х-ХVІІІст.);
  2. Педагогіка просвітництва (ХІХ ст.);
  3. Педагоги України у ХХ столітті.
 

Зарубіжні письменники: енциклопедичний словник. У 2-х т. / ред. Н. Михальська. - Тернопіль: "Навчальна книга - Богдан",2005. -
Т.1: А - К. - 824 с.
Т.2: Л - Я. - 864 с.


Двотомний енциклопедичний довідник знайомить читача з широким колом постатей і явищ світової літератури. До видання включено понад 700 статей про письменників різних країн і епох - від літератури європейської античності та класичних літератур Азії до сьогодення. Письменники, про яких йдеться у цьому довіднику, належать до найрізноманітніших літературних напрямів, течій і шкіл, починаючи від класицизму і закінчуючи постмодернізмом.
Кожна стаття це розповідь про життєвий і творчий шлях письменника, аналіз основних літературних творів, бібліографію творів, перекладених українською та російською мовами, та праць літературознавчого характеру.
Це видання значною мірою зорієнтоване на шкільну та студентську аудиторію.

 

Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. / Автор-укладач Ю.І. Ковалів. - К.: ВЦ "Академія",2007. - (Енциклопедія ерудита).
Т.1: А - Л. - 608 с.
Т.2: М - Я. - 624 с.


Енциклопедія розглядає понятійний апарат, що охоплює необхідну для розуміння і фахового аналізу художніх і аналітичних текстів літературознавчу проблематику, та пов'язані з нею аспекти філософії, мовознавства, психології, фольклористики та інших наук. 6562 статті енциклопедії розкривають процеси літературного життя античності, середньовіччя, Ренесансу, класицизму, бароко, Просвітництва, істотні ознаки романтизму, реалізму, модернізму, авангардизму, постмодернізму.
Українська література представлена як цілісна структура в тісному зв'язку з іншими літературами та напрямами світового мистецтва.

 

Психологічна енциклопедія: довідкове видання. - К.: Академвидав, 2006. - 424 с. -(Енциклопедія ерудита).

Знання з психології останнім часом стали дуже актуальними в нашій країні. Кожному з нас потрібна немала вправність, щоб зрозуміти і розуміти себе та інших, керувати собою у різноманітних ситуаціях міжособистісної та колективної взаємодії. В цьому допоможе пропоноване видання, в якому у термінах і поняттях відображено сучасний рівень розвитку психологічної науки, охоплено основну інформацію з різноманітних галузей психології, відомості про видатних вчених-психологів.

 

Соціологічна енциклопедія: довідкове видання. - К.: Академвидав, 2008. - 456 с. - (Енциклопедія ерудита).

Це видання в поняттях і термінах розкриває суть, історію і структуру соціологічного знання, розуміння суспільства як складної і динамічної соціальної системи, особливості функціонування соціальних інститутів, буття соціальних спільностей, спільнот, груп та індивідів.
Енциклопедія представляє основні напрями, течії, школи, теорії соціологічної науки, методику соціологічних досліджень.

 

Українська мова: енциклопедія. - 3-є вид., зі змінами і доп. - К.: Вид-во "Українська енциклопедія імені М.П. Бажана",2007. - 856 с.

В енциклопедії подано відомості про українську мову та мовознавство. Розкрито термінологічні та номенклатурні одиниці, розглянуті різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили значний внесок у розвиток української мови та філологічної науки.
Розраховане видання як на філологів, так і на широке коло читачів.

 

Головащук, С.І. Словник - довідник з українського літературного слововживання / С.І. Головащук. - К.: Рідна мова,2000. - 351 с.

У довіднику розглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подаються стислі поради, які саме слова чи словосполучення найдоцільніше вживати для передачі потрібного змісту, зроблено певні застереження щодо неправильного використання слів у тих або інших значеннях. Розрахований довідник на всіх тих, хто в своїй громадській та виробничій діяльності користується українською мовою - державних службовців, педагогів, студентів, учнів та ін.

 

"Открой для себя весь мир!" - так називається серія енциклопедичних довідників для широкого кола читачів.

Ось два з них:

Величайшие храмы мира: энциклопедический справичник / А.Ю. Низовский. - М.: Вече, 2006. - 576с. - ("Открой для себя весь мир!")

В цьому довіднику ви зможете знайти матеріали про найвеличніші храми всіх релігій світу, які ввійшли до золотого фонду людства, та про їх творців.


Все столицы мира: энциклопедический справочник. - М.: Вече, 2006. - 592с.: ил. - ("Открой для себя весь мир!")

Ця книга не просто популярна енциклопедія, яка включає в себе основні дані з географії, історії, економіки, культури, релігії тощо. Вона відрізняється всебічним охопленням інформації та цікавим викладенням матеріалу. Так, в розділі, що розповідає про культуру, матеріали представлені у формі опису найбільш цікавих туристичних маршрутів по містах. У всіх статтях міститься інформація про національну валюту, місцеві традиції та обряди, а також рекомендації щодо найкращого часу для мандрівок по столицях.


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень