Миколаївська обласна бібліотечна асоціація

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА)
Ресурси бібліотек міста Миколаєва
Зведений електронний каталог


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень

Навчальна література для вищої школи
I розділ. Природничі науки

Країнознавство : підручник / ред.. М.С. Дорошка. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2012. – 439 с. + 16 с. (карти). – (Вища освіта ХХІ століття).

Це перший в Україні підручник з навчальної дисципліни «Країнознавство» для студентів інститутів і факультетів міжнародних відносин, написаний на сучасній методологічній основі і з урахуванням сучасних реалій добре знаними в Україні та за їх межами фахівцями у галузі країнознавства, які мають не тільки високий науковий статус, але й багаторічний досвід підготовки дипломатів і працівників дипломатичних служб в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На основі узагальнення широкого комплексу історичних, дипломатичних, політико-правових, економіко-статистичних, природознавчих, географічних, культурологічних матеріалів подано всебічну країнознавчу характеристику держав пострадянського простору, Європи, Північної та Південної Америки, Азії, Африки, Австралії й Океанії. До кожного розділу додаються запитання та завдання для самоконтролю засвоєних знань. У кінці книги наведено список рекомендованої літератури.

Країнознавство: теорія та практика: підручник / уклад. М.П. Мальська [и др.]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

У підручнику розкриваються теоретичні засади країнознавства. Розглядається об’єкт, предмет вивчення країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. Приділяється увага комплексному аналізу країн, систематизовано відомості про їх природу, населення, господарство, соціальну організацію.

Олійник , Я.Б. Основи екології : підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – К.: Знання, 2012. – 558 с.

Автори підручника – провідні фахівці у галузі екології та природокористування, добре знані не тільки в Україні, а й за її межами, - висвітлюють основні теми курсу екології, який читається студентам природничих факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом останніх років. Розкриваються теорія, методологія і практика загальної екології, найголовніші сучасні глобальні проблеми людства. Наводяться найновіші дані про навколишнє природнє середовище, чисельні приклади розв'язання екологічних проблем у різних куточках світу. В окремому розділі розглядаються найважливіші питання екології людини – нової наукової галузі, навколо якої сьогодні точаться гострі дискусії.

Навчальна література для вищої школи
II розділ. Суспільно-гуманітарні науки. Соціологія. Історія. Право.

Козляковський, П.А. Соціологія. Соціальна психологія : навчальний посібник / П.А. Козляковський, А.П. Козляковський. – 3-тє вид., доп. І перероб. – Миколаів: Вид-во «Дизайн і поліграфія», 2012. – 656 с.

Матеріали третього видання доповненого та переробленого навчального посібника з курсів «Соціологія» та «Соціальна психологія» викладений у руслі модульно-тьюторської системи. У курсах лекцій викладено основи соціології та соціальної психології, наведено головні поняття, категорії та їх характеристика. Соціально-психологічний практикум містить матеріал для проведення лабораторно-практичних занять.

Григорьев, С.И. Социальная работа с молодежью: основные направления и современные формы : учебное пособие / С.И. Григорьев, Л.Г. Гусляков, С.Н. Павлов. – М.: КНОРУС, 2011. – 261 с.

Выделяются теоретические и организационно-технологические основы социальной работы с молодежью. Авторы делают упор на рассмотрение научно-исследовательского, нормативно-правового обеспечения организации социальной работы с молодежью, моделей социальной работы с детьми, подростками и молодежью; социальной защиты молодежи. При этом авторы учебного пособия используют идеи социологического витализма, культуроцентричности характеристик жизненных сил человека, среды его обитания.

Руденко , А.М. Социальная реабилитация : учебное пособие / А.М. Руденко, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Наука-Спектр; М,: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К*”, 2012. – 320 с.

Данное учебное пособие представляет собой попытку изложить студентам, обучающихся по специальностям «Социальная работа», «Социология» и другим, наиболее актуальные вопросы и проблемы социальной реабилитации. Кроме того, даются глоссарий, литература и именной указатель.

Кокоренко, В.Л. Социальная работа с детьми и подростками: учеб. Пособие для студ. Учреждений высш. Проф. Образования / В.Л. Кокоренко, Н.Ю. Кучукова, И.Ю. Маргошина. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 256 с.

В учебном посибии рассматриваются основные направления социальной работы с детьми и подростками, анализируются ее нормативно-правовая база и организационные стороны соцыального обслуживания несовершеннолетних. Обсуждаются проблемы семьи как первичного института социализации ребенка, а также особенности семейного воспитания детей в неблагополучных семьях. Особенное внимание уделено описанию психолого-социальных технологий помощи детям и подросткам различных групп риска, включая детей из неблагополучных семей, социальных сирот, девиантных подростков, детей с ограниченными возможностями.

Навчальна література для вищої школи
II розділ. Суспільно-гуманітарні науки. Економіка.

Юхименко, П.І. Економічна історія: навч. посіб. / П.І. Юхименко. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – К.: Вікар, 2012. – 341 с.

У посібнику за новою структурою курсу висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Особлива увага приділяється аналізу трансформаційних етапів реформи і структурних змін у національних економіках і світовому господарстві новітнього часу. При написанні посібника автором враховані програми викладання економічної історії в Ексетерському (Великобританія), Гессенському (Німеччина) та Московському державному ім. М.В. Ломоносова (Росія) університетах.

Захарченко, В.І. Інноваційний менеджмент: теорія іпрактика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.

У данному посібнику автори розглядають сичасний механізм інноваційної діяльності за умов безперервної трансформації суспільства, ринку, умов конкуренції через призму проблем сучасного підприємства.

Свидрук, І.І. Креативний менеджмент : навч. посіб. / І.І. Свидрук. - К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.

Посібник спрямований на розкриття суті креативного менеджменту як науки і виду управлянської діяльності. У зв'язку з цим розглядаються такі питання, як риси творчої особистості, механізм творчого акту, види творчого мислення, зв'язок інтелекту та творчих здібностей. У посібнику приділено цілий розділ питанням мотивування творчості.

Божидарник, Т.В. Міжнародний туризм : навч. посіб. / Т.В. Божидарник, Н.В. Божидарник, Л.В. Савош [та ін.] – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 312 с.

Навчальний посібник структуровано за десятьма розділами. В першом розділі розглянуто становлення міжнародного туризму, характерні ознаки та складові елементи сучасної туристичної індустрії. В другому розділі розглянуто соціально-економічні умови розвитку міжнародного туризму, що визначають попит та пропозицію на світовому ринку індустрії туризму. В третій частині розглянуто поняття «туристичний пакет» з основним (обов’язковим) комплексом послуг. Провідну роль в організаційній структурі турфірми відіграють менеджери, які організовують виробництво турпродукту і турпослуги. Не менш важливо є правильнее планування виходу з турпродуктом на міжнародний ринок, тому необхідно здійснювати маркетингове дослідження. Ці проблеми розкриті у четвертій та п'ятій частинах посібника. В наступних розділах проаналізовані процеси глобалізації та транс націоналізації, які мають об’єктивний характер та особливе значення і наслідки для тих країн, у яких відбувається суттєві соціально-економічні зрушення. Останній розділ присвячений аналізу розвитку туризму в Україні.

Рум'янцев, А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. посіб. / А.П. Рум'янцев, Н.С. Рум'янцева. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

У пропонованому навчальному посібнику головна увага зосереджена на розгляді сутності, особливостей, нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Розкривається зміст, типии, видв, структура міжнародних господаоських контректів, міжнародних розрахункових і кредитних відносин, іноземного інвестування, митного та валютного регулювання. Висвітлюються основін форми зовнішньої торгівлі, міжнародних науково-технічних відносин, положення про транспортне забезпечення, оподаткування, ризики, страхування та методики розрахунку ефективності зовнішньоекономічних операцій.

Білоцерківець, В.В. Міжнародна економіка: підручник / В.В. Білоцерковець, О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва; за ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича. –К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

У підручнику розглянуто зміст, середовище та еволюція міжнародної економіки, основи її руху, форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції. Структура підручника складається з вступу та двадцяти двох розділів, в яких у логічній послідовності розкриваються етапи еволюції міжнародної економіки, її сучасний зміст та основні структурні характеристики, визначаються закономірності функціонування і розвитку окремих міжнародних економічних відносин й напрямків їх національного, між- та наддержавного регулювання.

Міжнародні макроекономіка: навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.

У третьому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника основін проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії. За допомогою інструментів макроекономічного аналізу висвітлююься система валютних курсів, платіжного балансу, функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації. Логічним завершенням змісту курсу є розгляд проблем регулювання міжнародної макроекономіки.

Міжнародна мікроекономіка: навч. посіб. – 3-є вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

В цьому виданні за допомогою інструментів мікроекономічного аналізу висвітлюються основні теорії міжнародної торгівлі та торговельної політики, міждержавна мобільність чинників виробництва, проблеми та наслідки економічної інтеграції.

Навчальна література для вищої школи
II розділ. Суспільно-гуманітарні науки. Культура. Наука. Педагогіка.

Жигірь, В.І. Професійна педагогіка : навч. посіб. / В.І. Жигірь, О.А. Чернєга; за ред. М.В. Вачевського. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 336 с.

У посібнику розкрива.ться основні проблеми сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, вищої та додаткової): тенденції розвитку, зміст, технології навчання, методи формування системного професійного мислення, підготовка висококваліфікованих фахівців ХХІ ст, і виховання його гармонічної, креативної й гуманної особистості.

Мешко, Г.М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г.М. Мешко. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Академивдав, 2012. – 200 с. – (Серія «Альма-матер»).

Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури педагогічної діяльності, раціональних методів професійного самовиховання. Різноманітні аспекти цієї проблематики висвітлено у пропонованому навчальному посібнику.

Савельєва, В.С. Організаційна поведінка : навч. посіб. / В.С. Савельєва, О.Л. Єськов, В.М. Вакуленко. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 240 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи організаційної поведінки. Визначаються й уточнюються основні поняття в галузі організаційної культури, досліджуються фактории й цінності, що впливають на становлення організаційної поведінки.

Галян, О.І. Експериментальна психологія : навч. посіб. / О.І. Галян, І.М. Галян. – К.: Академвидав, 2012. – 400 с. – (Серія «Альма-матер»).

Передумовами пізнання психологічної реальності є оволодіння методами, інструментарієм, технікамиекспериментальної психології, раціональне планування, ретельна підготовка і науково вивірене здійснення психологічного експерименту, вмотивоване інтерпретування здобутих даних. Це становить зміст пропонованого навчального посібника.


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень