Миколаївська обласна бібліотечна асоціація

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА)
Ресурси бібліотек міста Миколаєва
Зведений електронний каталог


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень
Психологія
 

Синьов, В.М. Психологія розумово-відсталої дитини: підручник / В.М. Синьов, М.П. Матвєєва, О.П. Рохліна. - К.: Знання, 2008. - 359 с.

В підручнику вперше в українській психології наведено систематизовану науково-практичну інформацію про особливості розвитку дітей з інтелектуальними вадами. Особлива увага приділяється можливості та психолого-педагогічним умовам корекційного впливу на розвиток дитини з метою його поліпшення, максимально можливого виправлення типових недоліків у дошкільному і шкільному віці.

Підручник розрахований на студентів, що вивчають програми "Корекційна освіта", "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Спеціальна психологія".

 

Людина. Суб'єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / За заг. ред. В.О. Татенка. - К.: Либідь, 2006. - 360 с.

Збірник наукових праць розглядає проблему "Психологія вчинку". Автори статей - провідні психологи України і Росії - пропонують читачам познайомитися з тими можливостями і перспективами, що їх розкриває для сучасної психології творче запровадження суб'єктно-вчинкової парадигми, в основі якої є праці видатних психологів С.Л. Рубінштейна та В.А. Роменця.

 

Роменець, В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: навч. посібник / В.А. Роменець. - К.: Либідь, 2005. - 916 с.

На широкому цивілізаційному тлі показано основні етапи й закономірності становлення психологічних поглядів від первісності до XVII ст. Використання вчинкового принципу в історії психології дає змогу глибоко розкрити особливості психологічного мислення європейських та східних народів у різні історичні епохи.

 

Левчук, Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: навч. посібник / Л.Т. Левчук. - К.: Либідь,2002. - 255 с.

Психоаналітичний метод дістав застосування у багатьох галузях знання - від психіатрії до естетики, мистецтвознавства, історії релігії та фольклористики.

У цьому посібнику відтворено логіку становлення та розвитку психоаналізу, розглянуто засади психоаналітичної теорії. Проаналізовано також особливості трансформації ідей Фрейда та його послідовників у творчості представників експресіонізму та сюрреалізму. Багато уваги приділяється проблемі "Фрейд і слов'янський гуманізм".

 

Ходаківський, Є.І. Психологія управління: навч. посібник / Є.І. Ходаківський, Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабор. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 608 с.

У навчальному посібнику наведені прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, соціоінтеграційні аспекти, праксеологічні кластери.

Автори посібника, використовуючи інструментарій методології синергізму, розглянули сучасні досягнення в психології управління, що ґрунтуються на соціоінтеграції, психоінформатиці, конфліктології, гештальтпсихології, біхевіоризмі, психотерапії, праксеології.

 

Титаренко, Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т.М. Титаренко. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.

В книзі йдеться про просторово - часові виміри життєвого світу особистості, про такі несхожі чоловічі і жіночі світи, про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської історії, про світи гармонійні та дисгармонійні. Читач може знайти в ній шляхи виходу з тенет повсякденності, усвідомити зміст своєї потреби в житті й визначити стратегії розв'язування кризових ситуацій.

 

Перлз, Ф. Гештальт - семинары: науч. издание / Ф. Перлз. - М.: Інститут общегуманитарных исследований, 2007. - 352 с.

Ця книга була створена на основі аудіозаписів, зроблених на семінарах, які Фрітц Перлз проводив у 1966- 1968 роки.
Перші чотири розділи представляють собою лекції, в яких автор викладає основні принципи гештальт-терапії. Друга частина - це семінар по роботі зі сновидіннями. Третя частина - це інтенсивний гештальт-семінар по роботі з сновидіннями. Він відрізняється від попереднього семінару тим, що в ньому можуть брати участь (тобто виходити на сцену) лише люди, які працювали з автором раніше. Всі інші просто спостерігають.

 

Козляковський, П.А. Загальна психологія: підручник / П.А. Козляковський. - 3-є вид., доп. і перероб. - Миколаїв: Дизайн і поліграфія, 2005. - 468 с.

В переробленому виданні нашого земляка викладено основи загальної психології, наведено головні психологічні поняття, категорії та їх характеристику. Особливу увагу приділено психології особистості, розкриттю механізмів її становлення та взаємодії з іншими людьми.

Крім того, подано огляд найбільш визнаних психодіагностичних методик і розкрито технологію їх застосування та інтерпретації результатів. Підручник побудовано за принципом модульно-тьюторської системи і передбачено самостійну роботу студентів.

 

Синьова, Є.П. Тифлопсихологія: підручник / Є.П. Синьова. - К.: Знання, 2008. - 365 с.

У підручнику висвітлено особливості пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, психічних станів, діяльності, особистісних властивостей спілкування людей з глибокими порушеннями зору. Розглядаються також питання про можливості та умови компенсації зорової недостатності, корекції психічного і соціального розвитку особистості при сліпоті та слабозорості.

 

Пальчевський, С.С. Акмеологія: навч. посібник для студентів ВНЗ / С.С. Пальчевський. - К.:Кондор, 2008. - 398 с.

Цей посібник розкриває сутність акмеології як інтегрованої галузі знань про вершинні досягнення людини впродовж акме-періоду її життя. Розглядаються також шляхи найповнішої актуалізації особистості, проблеми глобальної зрілості, основи педагогічної, креативної та автосугестичної акмеологій.

 

Гамидулаев, Б.Н. Самоуправление: потенциал личности: учебное пособие / Б.Н. Гамидулаев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 589 с.

Книга присвячена проблемі самоуправління потенціалом особистості. Тут розглядаються організаційно-управлінський і психофізіологічний потенціал особистості та теоретичні і практичні питання самоуправління потенціалом особистості з урахуванням досвіду в реальному житті.

Основне завдання посібника - допомогти молодим людям, менеджерам, аспірантам, викладачам, керівникам і всім бажаючим максимально розкрити свій особистісний потенціал, освоїти підходи, принципи і закономірності самоуправління.


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень