Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=екологічна криза<.>)
Общее количество найденных документов : 11
Показаны документы с 1 по 11
1.


    Курик, М.
    Екологічний дошкільний заклад: надбання та перспективи [Текст] : підсумки експериментальної програми / М. Курик // Дошкільне виховання. - 2004. - N2. - С. 10-11.
ББК 74.100.507

Рубрики: Екологічне виховання--дошкільне
Кл.слова (ненормированные):
екологічна небезпека -- екологічна криза
Аннотация: Екологічна освіта дітей

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.


    Семенюк, Н.
    Філософія екобезпечного розвитку як складова філософії людини [Текст] / Н. Семенюк // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2008. - № 4. - С. 44-52.
ББК 74в1

Рубрики: Філософія освіти
Кл.слова (ненормированные):
екологічна криза -- екобезпечний розвиток -- Римський клуб -- філософія екобезпечного розвитку

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.


    Чопик, В.
    Концепція біоцентризму в контексті глобалізації / В. Чопик // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2009. - Том 12, N 1. - С. 131-135.
ББК 28

Рубрики: Біологічна наука,  Біологія--процеси глобалізації
Кл.слова (ненормированные):
біоцентризм -- екологічна криза

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Лушин, П.
    Эколопсихологический кризис как возможность развития личности в системе последипломного педагогического образования [Текст] / П. Лушин // післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 14-17. - Бібліогр.: 3 назв.
ББК 74р7

Рубрики: Психологія особистості,  Післядипломна освіта--педагогічна
Кл.слова (ненормированные):
психологія -- психологія особистості -- розвиток особистості -- педагогічна освіта -- післядипломна педагогічна освіта -- кризи особистості -- еколопсихологічні кризи -- екологічна криза

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Пітулей, Вікторія Вікторівна.
    Взаємозв`язок свободи та відповідальності за умов глобалізації суспільства-екологічний погляд [Текст] = Взаимосвязь свободы и ответственности в условиях глобализации общества- экологический взгляд / В. В. Пітулей // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2009. - 22. - С. 285-291. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
свобода -- відповідальність -- екологічна криза
Аннотация: Проаналізовано особливості реалізації свободи людини в контексті екологічної проблематики та у цього аспекті- екологічну відповідальність. Екологічна криза є не стільки результатом зовнішніх щодо людського суспільства чинників, але, передусім, результатом хибного розуміння екологічної свободи та відсутності належної екологічної відповідальності.
Проанализированы особенности реализации свободы человека в контексте экологической проблематики и в этом аспекте- экологическую ответственность. Экологический кризис- не столько результат внешних относительно человеческого общества факторов, но, прежде всего, результат порочного понимания экологической свободы и отсутствия надлежащей экологической ответственности.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Рихліцька, Оксана Дмитрівна.
    Онтологічні аспекти філософії екології [Текст] = Онтологические аспекты философии экологии / О. Д. Рихліцька // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2011. - Випуск 46 (№ 4). - С. 297-304. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
філософія екології -- екологічна культура -- екологічна криза
Аннотация: Розглянуто онтологічні та пов'язані з ними гносеологічні і феноменологічні особливості відношення людини до сущого та до самої себе в контексті еколого - етичних проблем сучасності. Досліджується генетичний зв'язок цінностей зі світом в усвідомленні людини, а відповідно й проблема її відповідально й проблема її відповідальності за вплив на своє буттєве середовище.
Рассмотрены онтологические и связанные с ними гносеологические и феноменологические особенности отношения человека к сущему и к самому себе в контексте эколого - этических проблем современности. Исследуется генетическая связь ценностей с миром в сознании человека, а соответственно и проблема его ответственности за воздействие на свою бытийную среду.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Поппер, Л. В.
    Екологічний рух і його роль у політичній консолідації світосистеми по забезпеченню екологічної безпеки [Текст] = Экологическое движение и его роль в политической консолидации миросистемы по обеспечению экологической безопасности / Л. В. Поппер // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2014. - Випуск 81. - С. 339-343. - Бібліогр. у кінці ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
екологізм -- екологічний рух -- екологічна криза -- екологічна безпека -- світосистема
Аннотация: Автор пробує довести, що екологічні рухи займають важливе місце в розвитку сучасного світу, що вони є консолідуючим чинником сучасної світосистеми.
Автор пытается доказать, что экологические движения занимают важное место в развитии современного мира, что они являются консолидирующим фактором развития современной миросистемы.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Ізмайлова, Д. І.
    Деякі аспекти соціально-філософського аналізу комплексу екологічних проблем сучасності [Текст] = Некоторые аспекты социально–философского анализа комплекса экологических проблем современности / Д. І. Ізмайлова // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2014. - Випуск 83. - С. 265-268. - Бібліогр. у кінці ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
екологічна криза -- суспільство -- природа -- глобальні проблеми -- екологічний виклик -- біосфера,світогляд
Аннотация: Стаття присвячена дослідженню комплексу основних глобальних проблем сьогодення. Метою написання статті є соціально–філософський аналіз комплексу екологічних проблем сучасності. Основними задачами, що поставив автор є: проаналізувати та узагальнити результати наукових досліджень щодо класифікації та типізації основних екологічних проблем сучасності; систематизувати основні критерії класифікації глобальних проблем сучасності; виявити та системно проаналізувати можливі витоки та шляхи подолання цих проблем. Методологічною основою дослідження стали роботи зарубіжних та вітчизняних вчених, присвячені екологічним проблемам сучасності в ракурсі глобалізації. Методологічний каркас дослідження становлять принципи об’єктивності, науковості, комплексності і всебічності; обґрунтованість одержаних результатів обумовлена використанням методів компаративізму; дослідження здійснювалось через ціннісний, багатомірнісний та міждисциплінарний підходи. Основними результатами, одержаними автором в ході дослідження, є виявлення основних ознак глобальних проблем сучасності та запропонування узагальненої альтернативної системи класифікації глобальних екологічних проблем.
Статья посвящена социально–философскому анализу комплекса экологических проблем современности. Методологический каркас исследования составили принципы объективности, научности, комплексности и всесторонности; обоснованность полученных результатов обоснована использованием методов компаративизма; исследование было проведено с использованием ценностного, многомерного и междисциплинарного подходов. Основными результатами, полученными автором в ходе исследования, стали выявление основных признаков глобальных проблем и предложение альтернативной обобщённой системы классификации глобальных экологических проблем. Кроме того, была проведена демаркация понятий “экологический кризис” и “экологический вызов”.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Гончаренко, М. М.
    Системний підхід у визначенні соціоприродних суперечностей [Текст] = Системный подход в определении социоприродных противоречий / М. М. Гончаренко // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2014. - Випуск 88. - С. 160-164. - Бібліогр. у кінці ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
екологічна криза -- соціоприродна система -- структура -- суперечність -- коєволюція -- синергетика
Аннотация: У статті аналізується системний підхід у визначенні соціоприродних суперечностей.Здійснюється констатація необхідності системного підходу щодо проблеми взаємодії суспільства і природи, який, у свою чергу, полягає у виявленні як системотворчих факторів так і у проведенні аналізу багаторівневої структури цієї взаємодії. При цьому зауважується, що проблема взаємодії суспільства і природи адкватного осмислення набуває лише при розгляді їх спільної еволюції, тобто коеволюції. Коеволюційний підхід зміщує акцент у пізнавальному процесі з вивчення структури і стану об’єктів на відносини між ними, на узгодження еволюційних змін, що, в свою чергу, дозволяє перейти від дослідження їх сутності до розгляду їх існування.
В статье анализируется системный подход в определении социоприродных противоречий. Констатируется необходимость системного подхода относительно проблемы взаимодействия общества и природы, который, в свою очередь, полагает выявление как системообразующих факторов так и проведения анализа многоуровневой структуры этого взаимодействия. При этом отмечается, что проблема взаимодействия общества и природы адекватное осмысление имеет лишь при рассмотрении их общей эволюции, то есть коэволюции. Коэволюционный подход смещает акцент в познавательном процессе с изучения структуры и состояния объектов на отношения между ними, на согласованность эволюционных изменений, что, в свою очередь, разрешает перейти от исследования их сущности к рассмотрению их существования.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Ткаченко, Т. В.
    Від екологічної кризи до екологічної людини [Текст] / Т. В. Ткаченко // Географія. - 2015. - N 5/6. - С. 56-68. - Бібліогр. у кінці ст.: 18 назв.
ББК 74.200.528

Рубрики: Екологічне виховання--екологічна свідомість
Кл.слова (ненормированные):
екологічна криза -- людина екологічна -- екологія тіла -- еколоактивізм -- екологія свідомості -- зелене споживання -- екозвички -- екологічний дім
Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу [email protected]


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


    Попова, Інна (кандидат технічних наук; доцент; Національний університет харчових технологій; м. Харків).
    Основні риси екологічно спрямованої освіти [Текст] / І. Попова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2015. - № 4. - С. 24-31. - Бібліогр. в кінці ст. 16 назв.
ББК 74.48р3

Рубрики: Екологічна освіта--вища
Кл.слова (ненормированные):
екологічна криза -- екологічна освіта -- екологічне виховання -- екологічна культура
Аннотация: Формування екологічної свідомості особистості, компетентності, культури здійснення власної екобезпечної життєдіяльності є першочерговим і невідкладним завданням сучасного екобезпечного розвитку. Забезпечити таке формування покликана сучасна освіта, яка озброює людину необхідними знаннями про особливості взаємодії суспільства і природи та наслідки його впливу на зовнішнє середовище.
Держатели документа:
НБ УІПА

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей