Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=соціальний простір<.>)
Общее количество найденных документов : 10
Показаны документы с 1 по 10
1.


    Мазіна, Н.
    Мережна модель як інноваційна форма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні [Текст] / Н. Мазіна // післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 54-56. - Бібліогр.: 5 назв.
ББК 74р7

Рубрики: Підвищення кваліфікації--педагогічні кадри,  Мережева модель--Підвищення кваліфікації
Кл.слова (ненормированные):
соціальний простір -- педагогічна освіта -- підвищення кваліфікації -- форми підвищення кваліфікації -- андрагогіка -- освіта дорослих -- практична педагогіка -- мережна взаємодія -- мережа в освіті

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.


    Калиновський, Юрій Юрійович.
    Роль і місце правосвідомості у інтерсуб'єктивістській інтерпретації соціального простору [Текст] = Роль и место правосознания в интерсубъектевистской интерпретации социального пространства / Ю. Ю. Калиновський // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2008. - 14. - С. 197-204. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
правосвідомість -- інтерсуб'єктивізм -- соціальний простір
Аннотация: Розглядається інтерсуб'єктивістська методологія для виявлення контурів суспільного буття та визначення особливостей утворення права и правосвідомості. Стверджується, що саме під час міжлюдської взаємодії найбільш повно проявляється правосвідомість суб'єктів соціального простору.
Рассматривается интерсубъективистская методология для выявления контуров общественного бытия и определения особенностей возникновения права и правосознания. Утверждается, что именно во время межчеловеческого взаимодействия наиболее полно проявляется правосознание субъектов социального пространства.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.


    Колісник, Олександра Володимирівна.
    Страх як екзистенціал людського буття [Текст] = Страх как экзистенциал человеческого бытия / О. В. Колісник // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2010. - Випуск 35. - С. 230-236. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
екзистенціал людського буття -- страх -- соціальний простір
Аннотация: Розглядається філософське тлумачення феномену страху, осмислюється природа такого важливого екзистенціалу буття людини, його роль та вплив на соціокультурну діяльність індивіда та суспільства.
Рассматривается философское трактование феномена страха, осмысливается природа такого важного экзистенциала бытия человека, его роль и влияние на социокультурную деятельность индивида и общества.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Пигалев, А. И.
    Социальное пространство и культура: философские аспекты / А. И. Пигалев // Мир психологии : науч.-метод. журн. - 2012. - № 4. - С. 30-41. - Библиогр.: 19 назв. . - ISSN 2073-8528
ББК 87.21 + 60.523

Рубрики: Філософія--простір--соціальний простір,  Соціологія культури--соціальний простір
Кл.слова (ненормированные):
культура -- простір -- соціальний простір -- візуалізація простору -- конструювання простору -- просторові уявлення -- філософія
Аннотация: Мета статті - аналіз деяких філософських аспектів концепції соціального простору. Обговорюються історія та еврістичний потенціал концепції соціального простору. Процес конструювання соціального простору простежується в контексті понять місця, шляху, території, центру світу. Значення переходу від аудіотактильного простору до візуального розглядається на основі теорії М. Маклюена. Підкреслюється, що культура постмодерну радикально змінює структуру соціального простору і породжує постмодерністську концепцію культурної географії.
Доп.точки доступа:
Маклюен, М. ( канадський філософ, філолог, літературний критик, теоретик впливу артефактів як засобів комунікації ; 1911-1980) \про нього\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Запорожец, И. Ю.
    Пространство в жизни дошкольника и пространство его Я / И. Ю. Запорожец, Д. М. Логунцова // Мир психологии : науч.-метод. журн. - 2012. - № 4. - С. 121-131. - Библиогр.: 19 назв. . - ISSN 2073-8528
ББК 88.8

Рубрики: Психологія--дошкільний вік--психологічний простір
Кл.слова (ненормированные):
дошкільники -- простір -- соціальний простір -- психологічний простір дошкільників -- психологічні кордони
Аннотация: Стаття присвячена вивченню взаємозв'язку та взаємовпливу розвитку структур самості дитини та її соціального і особистого простору на етапі дошкільного дитинства. Проаналізовано ряд авторських позицій щодо ключових термінів. Показано, що позиція "Я сам" є відправною точкою запуску рефлективно-динамічного процесу розширення як рамок соціального простору, так і індивідуально-психологічних кордонів дитини.
Доп.точки доступа:
Логунцова, Д. М.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Мельник, В. В.
    Екзистеціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя [Текст] = Экзистенциал одиночества в философской прозе Анатолия Федя / В. В. Мельник // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2014. - Випуск 81. - С. 257-259. - Бібліогр. у кінці ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
свідомість -- людина -- культура -- соціальний простір -- самотність -- природа -- рефлексія -- світогляд -- сутність
Аннотация: Актуалізується увага на екзистенціалові самотності у філософській прозі Анатолія Федя, що визначає її сутність та культурне оточення. Розглядається самотність яка невід’ємно пов’язана зі страхом, що породжує відчуття тривоги та жаху. Завданням є естетична спадщина А. Федя, що розкриває свій зміст тільки через іншу культуру, за принципом подвійного дзеркала (інша справа, якщо людина і культура постають проти існування “центру”, як у постмодернізмі). Тому самітність людини, культури (як спосіб і мета відкриття буття) є екзистенціально необхідною ланкою та умовою в довгому ланцюгу соціокультурних взаємозбагачень, культурних дій. Споконвічний трагізм людини полягає в тому, що часто боязнь самотності одного виду штовхає на відмову від суверенності ради ілюзії єднання, але, на жаль, із такими ж порожнистими, ідентичними істотами, тобто у володіння “поганої самітності”.
Актуализируется внимание на екзистенциале одиночества в философской прозе Анатолия Федя, что определяет ее сущность и культурное окружение. Рассматривается одиночество, которое неразрывно связано со страхом, что порождает чувство тревоги и ужаса. Задачей является эстетическое наследие А. Федя, раскрывающие свое содержание только через другую культуру, по принципу двойного зеркала (другое дело, если человек и культура выступают против существования “центра”, как в постмодернизме). Поэтому одиночество человека, культуры (как способ и цель открытия бытия) является экзистенциально необходимым звеном и условием в длинной цепи социокультурных взаимообогащений, культурных действий. Изначальный трагизм человека заключается в том, что часто боязнь одиночества одного вида толкает на отказ от суверенности ради иллюзии единения, но, к сожалению, с такими же полыми, идентичными существами, то есть во владение “плохого одиночества”.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Dorozhko, I. I.
    The phil osophic discourse of spacious structures in famil y upbringing [Текст] = Філософський дискурс просторових структур родинного виховання / I. I. Dorozhko // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2014. - Випуск 84. - С. 311-314. - Бібліогр. у кінці ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
globalization -- personality -- family -- social space -- theory of causality -- глобалізація -- особистість -- сім’я -- соціальний простір -- теорія причинності
Аннотация: The article deals with topical questions, which arise in family upbringing area. Such notions as “social space”, “theory of causality”, “globalization”, “family” are considered. The development of the world and of an individual occurs via personality. The transformation of family relationships indicates destruction of other social institutions. The changes, affecting family and family ubringing, have revolutionary character. The modern world exists in imaginary reality of consumption and prosperity. This reality presumes further increase and accumulation of services, material comforts and resources. Imaginary reality is a mechanism of deep mutation of humanity ecology. An individual in the society of prosperity isn’t surrounded by other people, it is surrounded by the objects of consumption. J.Baurillard expresses an opinion that everyday communication ignores other individual. An individual’s everyday communication doesn’t presume communication with other individuals, it accumulates around prosperity achievements. Family policy and family upbringing tend to vary depending on contextand time, spacious characteristics. There is no doubt that the events that occur in the world today, deform any attempts regarding universal generalizations of the problem of family upbringing.
Розкриваються актуальні питання, що постають у площині родинного виховання. Розглянуто такі поняття, як “соціальний простір”, “теорія причинності”, “глобалізація”, “сім’я”. Розвиток світу та людини відбувається саме через особистість. Трансформація родинних відносин свідчить про руйнацію інших соціальних інститутів. Зміни, що впливають на сім’ю, родинне виховання, мають революційний характер. Сучасний світ у фантастичній реальності споживання та достатку. Ця реальність передбачає подальше збільшення та накопичення послуг, матеріальних благ, ресурсів. Фантастична реальність є механізмом глибокої мутації у екології людства. Особистість у суспільстві достатку оточена не іншими людьми, а об’єктами споживання. Ж. Бодрійяр висловлює думку про те, що повсякденне спілкування ігнорує іншу особистість. Повсякденне спілкування особистості не передбачає спілкування з собі подібними, воно акумулюється навколо досягнення благ. Сімейна політика та родинне виховання мають тенденції змінюватись залежно від контексту і часу, просторових характеристик. Безперечно події, які відбуваються у сучасному світі деформують більшість спроб щодо універсальних узагальнень проблематики родинного виховання.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Мельник, В. В.
    Екзистенціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя [Текст] = Экзистенциал одиночества в философской прозе Анатолия Федя / В. В. Мельник // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2014. - Випуск 89. - С. 240-243. - Бібліогр. у кінці ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
свідомість -- природа -- культура -- людина -- соціальний простір -- рефлексія -- світогляд -- сутність
Аннотация: У статті актуалізується увага на екзистенціалові самотності у філософській прозі Анатолія Федя, що визначає її сутність та культурне оточення. Розглядається самотність яка невід’ємно пов’язана зі страхом, що породжує відчуття тривоги та жаху. Завданням є естетична спадщина А.Федя. ,що розкриває свій зміст тільки через іншу культуру, за принципом подвійного дзеркала (інша справа, якщо людина і культура постають проти існування “центру”, як у постмодернізмі). Тому самітність людини, культури (як спосіб і мета відкриття буття) є екзистенціально необхідною ланкою та умовою в довгому ланцюгу соціокультурних взаємозбагачень, культурних дій. Споконвічний трагізм людини полягає в тому, що часто боязнь самотності одного виду штовхає на відмову від суверенності ради ілюзії єднання, але, на жаль, із такими ж порожнистими, ідентичними істотами, тобто у володіння “поганої самітності”.
В статье актуализируется внимание на екзистенциале одиночества в философской прозе Анатолия Федя , что определяет ее сущность и культурное окружение. Рассматривается одиночество которое неразрывно связано со страхом, что порождает чувство тревоги и ужаса. Задачей является эстетическое наследие А. Федя, раскрывающий свое содержание только через другую культуру , по принципу двойного зеркала (другое дело, если человек и культура выступают против существования “центра”, как в постмодернизме). Поэтому одиночество человека , в культуре ,как способ и цель открытия бытия является экзистенциально необходимым звеном и условием в длинной цепи социокультурных действий . Изначальный трагизм человека заключается в том, что часто боязнь одиночества одного вида толкает на отказ от суверенности совета иллюзии единения, но, к сожалению, с такими же полыми, идентичными существами , то есть во владение “негативного одиночества”.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Генега, Р. Я.
    Формування радянського соціального простору у Львові (1944-1953 рр.) [Текст] / Р. Я. Генега // Український історичний журнал : Науковий журнал. - 2014. - N 6. - С. 77-91 . - ISSN 0130-5247
ББК 63.3(4Укр)63

Рубрики: Історія україни--Радянська влада--соціальний простір--Львів, 1944-1953 рр.
Кл.слова (ненормированные):
львів'яни -- архітектура -- генеральний план міста -- перейменування вулиць -- соціальний простір
Аннотация: Простежується утвердження радянського режиму у Львові крізь призму зміни етимології міських назв. Проаналізовано процес створення нового генерального плану, основні напрями розвитку радянського Львова. Показано шляхи формування нового соціального простору.
Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу [email protected]


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Гусельцева, М. С.
    Многофакторность как принцип изучения развития идентичности подростка в современном мире [Текст] / М. С. Гусельцева, М. М. Кончаловская, Г. Р. Хузеева // Мир психологии : Научно-методический журнал. - 2016. - N 1. - С. 236-247. - Библиогр.: с. 247-249
ББК 88.415

Рубрики: Психологія--Підлітковий вік
Кл.слова (ненормированные):
ідентичність підлітків -- соціальний простір -- соціальна ідентичність -- особистісна ідентичність -- часова перспектива -- представлення про успішність
Аннотация: Обсуждаются проблемы развития идентичности, становления образа мира подростков в современном мире. Раскрываются возможности новых методологических стратегий, позволяющих исследовать феноменологию транзитивного общества, а также результаты конкретных имперических исследований особенностей социальной и территориальной идентичности современных подростков, их временной перспективы и представлений об успешности. Выявлены значимые различия в доминирующей форме идентичности, временной перспективе и представлениях об успешности у подростков, проживающих в различных городах и относящимся к разным социальным и профессиональным группам.
Доп.точки доступа:
Кончаловская, М. М.
Хузеева, Г. Р.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей